Hvad er ideen med WebWordSystem?

WebWordSystem ApS har udviklet et it-værktøj for alle virksomheder, der anvender fremmedsprog i deres hverdag, så virksomhederne kan effektivisere oversættelsesprocessen og herved opnå en bedre indtjening.

WebWordSystem ApS har udviklet fremtidens oversættelsesværktøj med både en oversættelseshukommelse og en integreret termbase, der er så brugervenligt og billigt i anskaffelse og drift, at vi håber, at det bliver det foretrukne værktøj for alle brugere.

WebWordSystem giver mulighed for, at hele organisationen kan dele den sproglige viden, som opbygges i forbindelse med oversættelser, uanset om de bliver lavet internt eller eksternt.

WebWordSystem ApS ønsker at etablere en global videndatabase på internettet sammen med brugerne, hvor alle brugere af oversættelser kan udveksle oversatte termer og segmenter med det mål, at utallige termer og segmenter på mange sprogkombinationer på sigt vil være tilgængelige i WebWordSystem til glæde for alle brugerne.

Hvordan kan jeg få gavn af at anvende WebWordSystem?

Ved at anvende WebWordSystem vil du kunne oversætte dine dokumenter hurtigere samtidig med, at terminologien i oversættelserne bliver ensartet.

Med WebWordSystem arbejder du med dit dokument på kildesproget på din skærm, hvilket giver en bedre arbejdsgang. Du skal ikke hele tiden flytte øjnene over mod et dokument på kildesproget, der ligger på bordet ved siden af dig eller er i en konceptholder.

Hvorfor er det billigt at blive bruger af WebWordSystem?

Grundfilosofien omkring WebWordSystem er, at det skal være et verdensomspændende system, der skal være tilgængeligt for så mange som muligt for at opnå så stor en terminologispredning som muligt.

For at opnå denne spredning har WebWordSystem ApS valgt at prissætte systemet, så alle virksomheder hurtigt opnår pay back på investeringen. De fleste virksomheder vil kunne opnå en pay back-periode på under ét år.

Hvad er fordelene ved WebWordSystem?

 1. Effektivisering af oversættelsesprocessen
 2. Øget kvalitet i oversættelserne
 3. Terminologistyring 
 4. Fælles brugerflade internt og eksternt
 5. Intern og ekstern videndeling
 6. Ejerskab til egne oversættelser
 7. Understøttelse af en sprogpolitik
 8. Indtjening på egne oversættelser
 9. Automatiske opdateringer
 10. Ingen belastning af intern it-afdeling
 11. Konvertibilitet med andre værktøjer
 12. Global videndeling

Hvad er mulighederne i WebWordSystem?

Intern videndeling
WebWordSystem giver brugerne mulighed for hurtigt at genfinde allerede oversatte termer og segmenter, uanset om oversættelsen er foretaget af én selv eller af en anden bruger.

Ekstern videndeling
Ligeledes giver WebWordSystem andre brugere adgang til dine nye oversættelser af termer og segmenter, hvis du vælger at publicere dem i Public area. Herved vil du fremover opnå en løbende indtægt, når andre brugere anvender dine termer og segmenter.

 

Integreret i andre systemer
WebWordSystem kan for eksempel også indgå i et Translation Management System - TMS.

Før du kan arbejde med WebWordSystem, skal din software og hardware opfylde en række krav.

Kan tidligere oversatte dokumenter importeres i WebWordSystem?

Ja, hvis du har de oprindelige dokumenter liggende på både kildesprog (det oprindelige sprog) og målsprog (det oversatte sprog), kan disse dokumenter alignes - parres sammen sætning for sætning, hvorefter de kan importeres i hukommelsen. Herved opnår du hurtigt store match-procenter på dine oversættelser.

Hvilke krav er der til brugernavn og password i WebWordSystem?

Alle brugernavne er unikke i WebWordSystem. Det vil sige, at hvis én bruger har anvendt for eksempel "peter" som brugernavn, kan ingen andre bruge "peter", selv om man tilhører en anden gruppe. Vi anbefaler derfor, at gruppen anvender brugernavne med et fast præfiks - eventuelt firmanavn eller forkortelse af firmanavn - efterfulgt af en bindestreg og det personlige brugernavn, for eksempel xxx-yyyy.

Der stilles ikke specifikke krav til password.

For både brugernavn og password gælder, at man kan anvende bogstaver, tal og tegn.

Hvad er ISIC?

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) er en anerkendt international klassificeringsstandard, som anvendes i hele verden. I WebWordSystem bruges denne klassificering til emneopdeling af termbasen og oversættelseshukommelsen.

I forbindelse med emnespecifik søgning kan der angives over- og underemner.
 
NACE, der er en EU-standard, bygger på ISIC. De to første niveauer i de to klassifikationer er identiske.

Hvor mange udgaver er der af WebWordSystem?

WebWordSystem findes kun i én udgave, men med mulighed for forskellige løsninger - se LØSNINGER

Hvad er en sprogpolitik i en virksomhed?

Hvad er en sprogpolitik i en virksomhed?

At formulere en sprogpolitik er aktivt og bevidst at sørge for hverdagskommunikationen og sikre sig, at den fungerer optimalt og så hensigtsmæssigt som muligt. Elementer i en sprogpolitik kan være:

1. Hvilket sprog, man internt og eksternt kommunikerer med
2. Den fagspecifikke terminologi i virksomheden
3. Hvilken tegnsætning, virksomheden skal anvende
4. Eventuelle forkortelser, man skal anvende og ikke anvende
5. Udformning og tiltaleform i kundebreve, salgsbreve, bekræftelser, referater, tilbud, kontrakter osv.
6. Udformning og indhold i e-mails
7. Formulering af tekster - for eksempel administrativt sprog, fagligt sprog, hverdagssprog osv.

Læs mere om fordelene ved at indføre en konsekvent terminologi. Klik her.

Hvad er en term?

Hvad er en term?

En term er et fagspecifikt ord/udtryk inden for en bestemt emnespecifik kategori.

I WebWordSystem tilføjes en term på ét sprog ad gangen med en definition, en emneklassificering, en kildeangivelse samt eventuelle sproglige informationer.

En term kan i WebWordSystem bestå af flere ord, men maksimalt have 300 karakterer.

Hvad er definitionen af en term?

Det er vigtigt, at der ved oprettelsen af en term bliver udarbejdet en tydelig og beskrivende definition, så brugeren til enhver tid kan vurdere, om den valgte oversættelse kan anvendes i netop den aktuelle sammenhæng.

En definition skrives altid på målsproget.

Nedenfor er angivet et eksempel på, hvordan man kan differentiere tre forskellige engelske oversættelser af det danske kildeord "afbryde" ved at se på definitionen.

Shut down
Definition: Cease to operate or cause to cease operating.

Disconnect
Definition: Pull the plug (of electrical appliances) and render inoperable.

Switch off
Definition: Cause to stop operating by disengaging a switch.

Hvad er et segment?

Hvad er et segment?

Et segment er en hel sætning eller en del af en sætning.

I WebWordSystem tilføjes et segment på én sprogkombination ad gangen.

Et segment kan maksimalt indeholde 500 karakterer.

Kan jeg udvide en eksisterende term til at indeholde nye sprog?

En term tilføjes på én sprogkombination ad gangen. Hvis den er tilføjet på flere sprogkombinationer, kan du se hvilke samt skifte mellem sprogkombinationerne.

Kan jeg udvide et eksisterende segment til at indeholde nye sprog?

Et segment tilføjes kun på den sprogkombination, du har valgt, når du oversætter. Ønsker du at tilføje segmentet på en anden sprogkombination, skal du vælge sprogkombinationen og oversætte segmentet igen.

Hvad er en termbase?

Hvad er en termbase?

En termbase er en database, der normalt indeholder virksomhedens egne specifikke termer og faste vendinger, således at alle virksomhedens medarbejdere har adgang til den samme terminologi.

I WebWordSystem har vi udvidet begrebet.

Ud over hver virksomheds specifikke termbase - Private area - har vi også en fælles termbase - Public area. Her ønsker vi at udnytte det stigende behov for global videndeling, idet vi giver jer mulighed for at stille jeres egne termer til rådighed for andre brugere ved at overføre termerne til Public area. Og på samme måde giver andre brugere også jer mulighed for at finde branchespecifik terminologi.

Alle termbaser er desuden opdelt i sprogkombinationer samt i en række branchespecifikke områder, der er rubriceret efter ISIC-klassificeringen, og som forbinder ækvivalenter på forskellige sprog. (En ækvivalent er et ord, der i betydning tilnærmelsesvis modsvarer et ord på et andet sprog.)

Termen indeholder en definition, en kilde og en emneklassificering, men kan også indeholde grammatiske oplysninger, kontekst, noter samt projektkode.

Læs mere om fordelene ved en konsekvent terminologistyring. Klik her.

Hvad er en oversættelseshukommelse?

Hvad er en oversættelseshukommelse?

En oversættelseshukommelse er en database, hvori oversatte sætninger (segmenter) gemmes. Det vil sige, at hver gang, der oversættes en ny tekst, vil oversættelseshukommelsen vokse, og sprogmedarbejderen vil være bedre stillet, næste gang en tekst skal oversættes.

Hver gang sprogmedarbejderen i oversættelsesprocessen kommer til et segment, som er identisk eller næsten identisk med et segment, der tidligere er blevet oversat, viser værktøjet automatisk den tidligere oversættelse.

Brugeren kan herefter redigere teksten, hvis dette vurderes nødvendigt.

WebWordSystem giver brugerne mulighed for at stille deres oversættelser til rådighed for andre brugere ved at publicere sætningerne i Public area.

Hvert enkelt segment i oversættelseshukommelsen indeholder kun oversættelsen mellem to sprog.

WebWordSystem omfatter én oversættelseshukommelse, som er opdelt i sprogkombinationer samt emnespecifikke områder, der er rubriceret efter ISIC-klassificeringen.

Oversættelseshukommelsen indeholder de respektive gruppers Private area og Public area.

Hvad er en Project code?

"Project code" er en projektkode, som giver gruppen mulighed for at opdele termer og segmenter i grupperinger efter eget ønske.

"Project code" er opdelt i ti cifre, som på forhånd er opdelt i tre grupper på henholdsvis to cifre, fire cifre og fire cifre. Hver gruppe bestemmer selv, hvad de enkelte cifre skal specificere. Eventuelt kunne de første to cifre være afdeling, de fire næste cifre kunne være genre - marketing, teknik etc. - og de fire sidste cifre et løbenummer, men det er helt op til gruppen selv at definere betydningen.

I administrationsmodulet er der mulighed for at give en "Project code" en beskrivelse. Ligeledes er der her en liste over alle "Project codes" oprettet i virksomheden.

Hvad er Office translation add-in?

Hvad er MS Word plug-in?

Office translation add-in er et hjælpeprogram, der skal installeres på C-drevet på din computer for at kunne arbejde med WebWordSystem i MS Office-pakken. 

Office translation add-in installerer fanen WWS Translation Tool, som indeholder de forskellige funtionsmuligheder i WebWordSystem. 
 
Office translation add-in kan downloades gratis fra vores hjemmeside af alle brugere.

Hvad er afregningsmodulet?

Afregningsmodulet er den del af WebWordSystem, der holder styr på hver enkelt brugers afregningskonto. 

I hver oversættelsesopgave beregnes løbende værdien af antal godkendte matches fra Public area samt match-procenten. Dette beløb fratrækkes afregningskontoen. 

Ligeledes opgøres løbende værdien af andre brugeres matches af dine indtjeningsberettigede termer og segmenter, og beløbet tillægges afregningskontoen. 

Hvis saldoen overstiger DKK 1.200, overføres DKK 1.000 til den af brugeren angivne bankkonto.

Hvilke sprog understøttes af WebWordSystem?

WebWordSystem er opbygget, så det vil kunne understøtte samtlige sprog i verden.

Hvor mange sprogversioner eksisterer der af WebWordSystem?

Den nuværende version er på engelsk, men efterhånden som nye lande dækkes, vil WebWordSystem blive lokaliseret til de sprog.

Lukker WebWordSystem automatisk ned, hvis jeg ikke bruger systemet?

Ja, WebWordSystem lukker automatisk ned, hvis du ikke har brugt:

 1. Add-in-applikationen i ½ time
 2. Web-applikationen i 2 timer

 

Kan jeg anvende WebWordSystem fra mine mobile enheder?

Mobile enheder såsom Smartphones og PDA'er kan ikke anvendes til WebWordSystem på nuværende tidspunkt.

Kan jeg anvende WebWordSystem fra Linux eller Mac?

Linux, Mac og andre ikke-Windows-styresystemer understøtter endnu ikke WebWordSystem. Dog understøttes IDML Translator i alle styresystemer, da den tilgås via browseren.

WebWordSystem

gør det nemt at oversætte

professionelt i

Microsoft Office –

Word, Excel og PowerPoint har nu et

oversættelsesværktøj

Læs om Office-integration

Du kender allerede Office –

med bare 4 nye knapper

kan du oversætte

Connect
Open
Next
Clean-up
Se video

Med WebWordSystem

er det slut med at oversætte

den samme tekst 2 gange

Spar op til 80 %

Download
hvidbog